Rejsebetingelser

I. Rejsen

1. Rejsen er arrangeret og organiseret af Above Borders Travel ApS (CVR. 39692333), medlemsnummer 2943 af rejsegarantifonden. Detaljerne for rejsen distribueres via dokumentet ”rejseinformationer”, samt på hjemmesiden www.aboveborders.dk
2. Efter den tilmeldte har betalt depositum som instrueret i forbindelse med registrering til rejsen samt tilsendt en tydelig underskrevet Accept & Anerkendelse (findes nederst i dette dokument) bekræfter den tilmeldte at være bundet og følge følgende rejsebetingelser. Uanset om den tilmeldtes registrering til rejsen bekræftes eller ej.
3. Above Borders må, som arrangør af rejsen, delegere til og udpege tredjeparts samarbejdspartneres i forbindelse med, men ikke begrænset til, arrangering af overnatning, transport og andre services til programmet for rejsen. Den tilmeldte accepterer services tilbudt af disse tredjeparts samarbejdspartnere.
4. Above Borders har ret til at lave nødvendige og rimelige ændringer til programmet og omfang er services i forbindelse med, men ikke begrænset til, overnatning, transport og andre services til programmet i det omfang Above Borders vurderer det nødvendigt og rimeligt. Above Borders skal ikke holdes ansvarlig for tab, skader, udgifter eller andre krav relateret til disse ændringer og den tilmeldte har ikke krav på refundering udover de givne muligheder for refundering som angivet i sektion 3 herunder.

II. Ansøgning

5. Medmindre andet er angivet, skal ansøgningen for deltagelse i rejsen laves i overensstemmelse med instruktionerne stillet til rådighed. Hvis den tilmeldte fejler i at overholde kravene for rejsen, inkluderet men ikke begrænset til betaling af rejsens fulde beløb eller dele af dette, vil den tilmeldtes ansøgning blive afvist og den tilmeldte har ikke krav på refundering udover de givne muligheder for refundering som angivet i sektion 3 herunder.
6. Den tilmeldtes ansøgning til rejsen behandles efter ”først til mølle” princippet og den tilmeldte accepterer at grundet bestemmelse af antal tilmeldte til rejsen (bestemmes af Above Borders for hver rejse) er der ingen garanti for at den tilmeldtes ansøgning vil blive accepteret af Above Borders selvom depositum er betalt og Rejsebetingelser er underskrevet. Den tilmeldtes ansøgning er først bekræftet når den tilmeldte har modtaget en bekræftelses meddelelse fra Above Borders, som bekræfter at den tilmeldtes plads er reserveret. Hvis den tilmeldtes ansøgning afvises vil den tilmeldtes depositum refunderes. Hvis den tilmeldtes ansøgning ikke afvises, vil refundering gives i overensstemmelse med mulighederne givet for refundering som angivet i sektion 3 herunder.
7. Above Borders har ret til at aflyse eller ændre programmet i tilfælde af for få tilmeldte eller andre uforudsete hændelser udover Above Borders kontrol inkluderede men ikke begrænset til force majeure, krig, politiske interesser, civilt samfund, borgerkrig, ændringer eller ophævelse af lov, reguleringer og embargoer, rejse advarsler udstedet af relevante myndigheder og regeringer fra destinationen, rejse advarsler udstedt af relevante myndigheder i Danmark samt rejse advarsler udstedet af relevante myndigheder og regeringer mod destinationen. Above Borders skal ikke holdes ansvarlig for tab, skade og allerede afholdte udgifter relateret til aflysning eller ændringer i programmet og ingen refundering tilbydes udover mulighederne givet for refundering som angivet i sektion 3 herunder.

III. Refunderings politik

8. Refundering af rejsens betaling (eller dele heraf) betalt til Above Borders vil kun ske under følgende omstændigheder:
a. Hvis den tilmeldtes ansøgning er afvist eller rejsen aflyses af Above Borders refunderes den allerede betalte del tilbage til den tilmeldte
Eller
b. Hvis den tilmeldte, uanset grund, ønsker at tilbagetrække sin tilmelding til rejsen skal det ske via skriftlig meddelelse til Above Borders inden for nedenstående tidsrammer refunderes dertil svarende beløb:
Dato for tilbagekaldelse*
Beløb som refunderes

Hvilket som helst tidspunkt inden rejsen er bekræftet:
100% af det betalte beløb efter bankgebyrer er fratrukket

Efter bekræftelse af rejsen samt mindst 30 dage* inden rejsens start:
50% af det betalte beløb, efter depositum og bankgebyrer er fratrukket

Efter bekræftelse af rejsen og mindre end 30 dage* før rejsens start:
Ingen refundering tilladt

Under eller efter rejsen
Ingen refundering tilladt

*Dato for tilbagekaldelse, er den dag Above Borders har modtaget den tilmeldtes tilbagekaldelse.
*Dage i disse rejsebetingelser betydende kalenderdage, hvilket dermed inkluderer alle dage i måneden inklusive lørdage, søndage og helligdage.
Medmindre andet aftales individuelt, er det ikke muligt at overføre sin betaling til kommende rejser arrangeret af Above Borders eller at videregive sin betaling til anden person.

IV. Rejsedokumenter og visum

9. Medmindre andet tilbydes, skal den tilmeldte altid sikre sine egne rejsedokumenter, inkluderende gyldigt pas og visum (hvis påkrævet) og skal sikre at passet er gyldigt mindst 6 måneder efter rejsens afslutning samt at visum er gyldigt mens rejsen foregår. De tilmeldte skal videresende kopi af disse rejsedokumenter inden for en rimelig tidsramme til Above Borders. Tidsrammen angives af Above Borders.
10. Above Borders skal ikke holdes ansvarlig for de deltagendes manglede mulighed for at deltage i programmet og/eller tab/skade/trængsler lidt, som et resultat af manglede gyldighed af den tilmeldtes personlige rejsedokumenter og mangel på videregivelse af disse oplysninger til Above Borders (Dette er ikke gældende såfremt Above Borders har ansvaret for mangel på gyldigt rejse dokument), og at dette resultere i afvisning af visum eller indgang til destinationen. Ingen refundering gives udover mulighederne givet for refundering som angivet i sektion 3 herover ELLER hvis det er på en rejse til Nordkorea som mulighederne angivet i sektion 7 herunder.

V. Forsikring og helbredsoplysninger

11. Den tilmeldte er, medmindre andet er aftalt, påkrævet at købe tilstrækkelig rejseforsikring før rejsens afgang. Forsikringen skal sikre den tilmeldte imod alle risici der kan forekomme under rejsen inkluderende passende dækning for skade/tab af personlige ejendele, bagage, læge/medicin udgifter for fysiske eller psykiske skader, død og udgifter til betaling af i scenarioer hvor den tilmeldte vil være ude af stand til at gennemføre rejsen af rejsen. Et bevis på denne forsikring skal tilsendes Above Borders senest 7 dage inden afrejse.
12. Den tilmeldte er ved underskrift af Accept & Anerkendelse hvis de har fysiske, medicinse eller psykiske lidelser som kan påvirke den tilmeldtes deltagelse i rejsen, og den tilmeldtes ansøgning kan af disse årsager afvises såfremt Above Borders vurderer disse lidelser ikke er passende i forhold til rejsen.

VI. Overholdelse af love, reguleringer og instruktioner

13. Den tilmeldte skal til alle tider overholde love, reguleringer, ordrer, regler og politik på destinationen for rejsen. Above Borders er ikke på nogen måde ansvarlig for den tilmeldtes krænkelse af disse love, reguleringer, ordrer, regler og politik på destinationen for rejsen og har krav på betaling af eventuelle tab/skader som resultat i forbindelse med den deltagendes overtrædelse af disse.
14. Den tilmeldte skal følge instruktioner og regler udstedet af Above Borders personale samt fra tredjeparts samarbejdspartnere. Above Borders har tilladelse til at afvise/afbryde den tilmeldtes ansøgning/deltagelse i rejsen, i tilfælde af den tilmeldtes vedvarende ignorering eller overtrædelse af udstedet instruktioner og regler. Ingen refundering gives udover mulighederne givet for refundering som angivet i sektion 3 herover. Derudover kan Above Borders eller tredjeparts samarbejdspartnere gøre krav på erstatning fra den tilmeldte i tilfælde af skade/tab, såfremt skade/tab er resultat af mangle på overholdelse af instruktioner og regler.

VII. Love, reguleringer og instruktioner gældende for rejser til. Nordkorea (DPRK).

15. Tilmeldte til rejser i DPRK må ikkevære statsborger fra Sydkorea, Japan eller USA og må ikke være journalist. Ved underskrift på Accept og Anerkendelse bekræfter den tilmeldte ovenstående.
16. Den tilmeldte forpligter sig til ikke at producere nogen former for dokumentar, inkluderende men ikke begrænset til radioprogram, film, videoklip eller skrevne dokumenter udgivet både online og fysisk indeholdende og/eller viser information, data, billeder, fotografier, video og/eller lydoptagelser, erhvervet under rejsen til DPRK, uanset om disse udgivelser er under eller efter rejsen.
17. Hvis den tilmeldte ikke formår at overholde ovenstående betingelser, vil den tilmeldtes ansøgning/deltagelse øjeblikkeligt blive afvist/afbrudt uden nogen former for refundering. Above Borders er ikke ansvarlig for nogen former for tab, skader, udgifter eller nogen andre former for erstatning eller straf udstedt af myndigheder og regering mod den tilmeldte.
18. Ifølge lov og reguleringer relateret to rejsevisum udstedet af relevante myndigheder i DPRK, den tilmeldte som ansøges visum for til DPRK med udelukkende turist formål, vil først modtage sit visum én dagfør indrejse i Nordkorea. Den tilmeldte forstår og accepterer at den tilmeldtes visum til DPRK kan risikere at blive afvist af DPRK for grunden uden for Above Borders kontrol og at Above Broders ikke er påkrævet af forklare årsagen til en afvist visum ansøgning. Above Borders vil dog refundere den tilmeldtes betaling af rejsen (efter bankgebyrer er fratrukket) efter modtagelse af visum afslag, medmindre årsagen til afslaget findes i den tilmeldtes indgivelse af fejlinformationer eller brudt med disse rejsebetingelser. Den tilmeldte accepterer og forstår risikoen for visum afslag som beskrevet i dette afsnit og er alene ansvarlig for tab/skader/udgifter/trængsler i forbindelse hermed, inkluderende, men ikke begrænset til, bankgebyrer, overnatning og omkostninger opstået før start af rejsen.
19. Tilmeldte til rejser i DPRK skal læse og forstå alle specifikke regler udstedt i rejseinformationerne og skal overholde disse instruktioner og regler før, under og efter rejsen.

VIII. Brud på rejsebetingelser

20. Hvis den tilmeldte ikke formår at overholde og/eller bryder disse rejsebetingelser kan Above Borders fra deres eget skøn og uden varsel afbryde den tilmeldtes ansøgning/deltagelse i rejsen, den tilmeldtes betaling og afvise forespørgsler på refundering af betaling.

IX. Ansvar

21. Ud over det ovenstående, skal Above Borders ikke holdes ansvarlig for noget tab, skade, udgifter eller andet som anses uden for rejsens anvendelsesområde, inkluderet men ikke begrænset til den tilmeldtes egen rejse til og fra mødested som angivet i programmet og/eller den tilmeldtes tilbagekaldelse af rejsen undervejs på rejsen (som bestemt ikke anbefales)
22. Den tilmeldte udtrykkeligt frafalder Above Borders og deres tredjeparts samarbejdspartners ansvar og deres respektive ejere, ansatte og investorer fra noget ansvar eller krav i tilfælde fly/tog bliver aflyst/forsinket, røveri, ulykker, død, personlige skader, naturkatastrofer, politiske interesser, krig, terrorist angreb eller lignende eller i tilfælde af skade som et resultat af følelsesmæssig stress, mental lidelse eller andre psykiske skader af nogen art.

X. Animalske fødevarer

Jf. Fødevarestyrelsens anbefaling grundet EUs regler om indførsel af animalske produkter, skal Above Borders gøre opmærksom på disse regler.
Reglerne siger at det er forbudt at medbringe animalske fødevarer, i det animalske produkter kan indeholde smitte med sygdom, som kan spredes til husdyr. Tilsvarende er der bestemmelser om omsætning af animalske produkter ved udbryd af smitsomme dyresygdomme i EU-lande.
Ved underskrift af disse rejsebetingelser, erkender du som medrejsende at Above Borders har informeret om reglerne.

XI. Erstatning

26. Den tilmeldte vil holdes ansvarlig for og friholde Above Borders og tredjepart samarbejdspartnere for noget tab, skade, død, skader, ansvar, krav, mangler, handlinger, udgifter, gebyrer og andre omkostninger af nogen art (inkluderende juridiske og andre rådgivende omkostninger) såfremt dette skyldes, fremkommer af eller er relateret til handlinger, manglende handlinger, lovbrud eller uagtsomhed af den tilmeldte.

XII. Aftalen

27. Disse rejsebetingelser samt dokumenter henvist til i disse betingelser, udgør aftalen mellem parterne relateret til rejsen, og afløser al tidligere kommunikation, aftaler, kontrakter og lignende mellem de deltagende parter, uanset om det er skriftligt eller mundtligt.

XIII. Adskillelighed

28. Hvis dele af disse rejsebetingelser officielt ikke kan håndhæves eller er ugyldige vil resten af rejsebetingelserne stadig være gældende.

XIV. Ændringer

29. Disse rejsebetingelser vil fra tid til anden blive ændret af Above Borders og sådanne ændringer gældende overfor den tilmeldte efter rimelig notits.

XV. Jurisdiktion

30. Disse rejsebetingelser skal følge og overvåges af dansk lov og er udarbejdet i overensstemmelse hermed. Ved konflikter skal søgsmålet mellem den tilmeldte og Above Borders anlægges ved dansk domstol eller ved voldgift i Danmark.
Accept & Anerkendelse

31. Helbredsoplysninger

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg forstår min deltagelse i rejsen kan involvere uforudsete hændelser og kan være en risiko for mit helbred og min sikkerhed. Efter konsultation med min læge, bekræfter jeg at jeg er i en fysisk og mental tilstand til at deltage i programmet for rejsen. Hvis dette skulle ændre sig, vil jeg henvende mig til Above Borders uden unødvendig forsinkelse.

Jeg bekræfter med min underskrift, at jeg ikke er statsborger fra Sydkorea, Japan eller USA og at jeg ikke er en journalist. Hvis dette skulle ændre sig, vil jeg henvende mig til Above Borders uden unødvendig forsinkelse.
Personlig data, privatliv og markedsføring

(A) Jeg forstår at det er en nødvendighed for Above Borders at indsamle personlig data, så som navn, pasnummer, kontakt information m.m. for at lave nødvendige reservationer i forbindelse med rejsen. Ydermere forstår jeg at Above Borders vil videregive disse oplysninger til tredjeparts samarbejdspartnere for samme formål
(B) Jeg forstår at Above Borders vil henvende sig til mig med markedsføringsmateriale i forbindelse evaluering og kommende rejser, selv efter at rejsen er blevet afholdt, og at dette efter rejsens afholdelse kan afmeldes.
(C) Jeg forstår at jeg til enhver en tid har ret til at kontakte Above Borders for at forespørge eller rette den personlige data på info@aboveborders.dk